20/08/2022 09:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biệt nội phó trưng kỳ 1
別內赴徵其一

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 04/01/2007 17:05

 

Nguyên tác

王命三徵去未還,
明朝離別出吳關。
白玉高樓看不見,
相思須上望夫山。

Phiên âm

Vương mệnh tam trưng khứ vị hoàn,
Minh triêu ly biệt xuất Ngô quan.
Bạch ngọc cao lâu khan bất kiến,
Tương tư tu thướng Vọng phu san.

Dịch nghĩa

Được lệnh vua viết ba bài thơ từ biệt mà vẫn chưa đi được,
Sáng mai sẽ ra khỏi cửa thành đất Ngô.
Từ lầu cao nhà ta không thấy được kinh thành đâu,
Có nhớ nhau, phải lên hòn Vọng phu để trông.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mệnh vua cho gọi ba lần
Sớm mai từ giã xa dần ải Ngô
Nhìn quanh chỉ thấy lầu cao
Tương tư lên núi vọng phu tìm người.
(Năm 756)

Ba bài này viết vào thời điểm An Lộc Sơn vây hãm hai kinh. Vĩnh vương Lý Lân, con thứ 16 của Huyền Tông, làm Giang Lăng đô đốc, sung tiết độ sứ các đạo Sơn Nam đông lộ, Lĩnh Nam Kiềm Trung và Giang Nam tây lộ. Trọng tài danh của Lý Bạch, Vĩnh vương mời ông tới làm liêu tá trong phủ. Khi Lý Lân làm phản, tự đem thuyền đi xuống phía đông, Lý Bạch cũng bị bức bách đi theo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Biệt nội phó trưng kỳ 1