18/10/2021 12:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bộ Khánh Minh tự cảm hứng

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Biển nhớ vào 06/03/2007 03:17

 

Phiên âm

Phạn Vương quy khứ kỷ thời lai,
Không ủy Kỳ Viên[1] ế thảo lai,
Khánh hữu cơ duyên quy biệt viện,
Chung vô cư nghiệp trệ không giai,
Ðồi lương bại ngõa sào ma tước,
Phá kệ tàn bi yểm lục đài,
An đắc Như Lai Thiên Thủ Phật,
Hư không nhất dạ khởi lâu đài.

Bản dịch của Phạm Trọng Chánh

Phạn Vương đi khỏi bao giờ lại,
Còn để Kỳ Viên cỏ mọc đầy,
Khánh đá có duyên dời viên khác,
Chuông không giá móc vất bên đài,
Ngói tan, xà mục chim làm tổ,
Bệ vỡ, bia mòn rêu biếc vùi,
Giá được ngàn tay như Phật Tổ,
Hư không một tối dựng lâu đài.
[1] Nơi Ðức Phật và Tăng già an cư kiết hạ khi mùa mưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Bộ Khánh Minh tự cảm hứng