26/01/2022 06:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Bạch Mã từ
題白馬祠

Tác giả: Trần Quang Khải - 陳光凱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 20/09/2008 23:56

 

Nguyên tác

昔聞人道大王靈,
今日方知鬼帖驚。
火聚三區焚不及,
風塵一陣扇難傾。
指揮魍魎三千眾,
彈壓諸魔百萬兵。
願伏餘威推北敵,
頓令寰宇宴然清。

Phiên âm

Tích văn nhân đạo đại vương linh,
Kim nhật phương tri quỷ thiếp kinh.
Hoả tụ tam khu phần bất cập,
Phong trần nhất trận phiến nan khuynh.
Chỉ huy võng lượng tam thiên chúng,
Đàn áp chư ma bách vạn binh.
Nguyện phục dư uy thôi Bắc địch,
Đốn linh hoàn vũ yến nhiên thanh.

Dịch nghĩa

Xưa kia nghe người ta nói đến oai linh của đại vương,
Ngày nay mới biết là ma quỷ phải khiếp kinh.
Ba khu lửa cháy, không cháy được tới đền,
Một trận gió bụi lay chuyển cũng không nghiêng đổ.
Chỉ huy ba ngàn quân yêu quái,
Trấn áp trăm vạn quân ma quỷ.
Xin nhờ dư oai của thần để phá tan giặc Bắc,
Trong chốc lát làm cho đất nước thanh bình.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Đại vương xưa nức tiếng oai linh,
Nay mới hay rằng ma quỷ kinh.
Lửa tụ ba khu không cháy miếu,
Gió lay một trận chẳng nghiêng mình.
Khiến sai bọn quỷ ba nghìn đứa,
Đánh dẹp loài ma trăm vạn binh.
Nhờ cậy dư uy trừ giặc Bắc,
Giúp ngay đất nước được thanh bình.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Quang Khải » Đề Bạch Mã từ