06/06/2023 13:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Thân công Nhân Trung cố lý

Tác giả: Bùi Huy Bích - 裴輝璧

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 26/04/2013 10:46

 

Phiên âm

Hành hành ngẫu đáo Thân công lý
Sơn thuỷ thương mang tịch chiếu trung
Nê thổ phiên tường dư túc vũ
Lê sừ thôn ổ khiếm văn phong
Tao Đàn phó uý danh nhưng tại
Lễ bộ Thượng thư miếu dĩ không
Trù trướng Thân gia nhất lão tẩu
Chỉ tri viễn tổ huý Nhân Trung

Bản dịch của Trần Lê Văn

Làng Thân công trên đường chợt tới
Trong ánh chiều tà vời vợi nước non
Đọng mưa đường trát đất bùn
Cày bừa bề bộn đâu còn văn phong
Tiếng Phó soái Tao Đàn còn đó
Miếu Thượng thư Lễ bộ đâu mà
Họ Thân đây một ông già
Chỉ biết cụ Tổ là Nhân Trung
Nguồn: Danh nhân văn hoá Bùi Huy Bích (1744-1818), Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Huy Bích » Quá Thân công Nhân Trung cố lý