25/07/2024 04:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiều đền ơn báo oán

Tác giả: Nguyễn Tấn Cảnh

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/08/2021 10:02

 

Giá gác đưa duyên khéo lạ lùng,
Thuyền quyên rầy đã gặp anh hùng.
Vinh hoa đã bõ khi luân lạc,
Ân oán giờ xem chữ thuỷ chung.
Đưa miệng tiểu thư khôn rất mực,
Tạ lòng sư trưởng nặng bao xong.
Mới hay báo phục là thiên đạo,
Mấy kẻ trần gian lọt khỏi vòng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tấn Cảnh » Kiều đền ơn báo oán