11/08/2022 01:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một mảng tuyết cũ
A patch of old snow

Tác giả: Robert Frost

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 24/05/2022 13:19

 

Nguyên tác

There’s a patch of old snow in a corner
That I should have guessed
Was a blow-away paper the rain
Had brought to rest.

It is speckled with grime as if
Small print overspread it,
The news of a day I’ve forgotten —
If I ever read it.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Có mảng tuyết cũ nơi góc nhà
Nó đã làm cho tôi đoán ra
Là một tờ giấy do mưa cuốn
Phần sót lại đây để cho ta.

Lốm đốm bẩn dơ nhìn thấy ghê
Chữ in nhỏ giãn nở ê hề,
Tin tức ngày nào tôi quên khuấy -
Nếu tôi đã từng đọc say mê.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Robert Frost » Một mảng tuyết cũ