07/07/2020 11:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vi Cố Ngạn Tiên tặng phụ kỳ 1
為顧彥先贈婦其一

Tác giả: Lục Cơ - 陸機

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tấn
Đăng bởi Vanachi vào 24/04/2010 02:45

 

Nguyên tác

辭家遠行遊,
悠悠三千里。
京洛多風塵,
素衣化為緇。
脩身悼懮苦,
感念同懷子。
隆思亂心曲,
沈歡滯不起。
歡沈難克興,
心亂誰為理?
願假歸鴻翼,
飜飛浙江汜。

Phiên âm

Từ gia viễn hành du,
Du du tam thiên lý.
Kinh Lạc đa phong trần,
Tố y hoá vi truy.
Tu[1] thân điệu ưu khổ,
Cảm niệm đồng hoài tử.
Long tứ[2] loạn tâm khúc,
Trầm hoan trệ bất khởi.
Hoan trầm nan khắc hứng,
Tâm loạn thuỳ vi lý?
Nguyện giá quy hồng dực,
Phiên phi Chiết giang dĩ.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Rời nhà thân đất khách,
Ba ngàn dặm xa xôi.
Thành Lạc nhiều bụi bặm,
Áo trắng biến đen màu.
Tu thân bao ưu khổ,
Tâm tưởng mãi tới người.
Nhớ nhung lòng rối loạn,
Ưu sầu chẳng thể nguôi.
Sầu ưu khôn chốc hết,
Lòng rối nào ai hay?
Muốn mượn hồng đôi cánh,
Theo sông Chiết trở về.
Cố Vinh 顧榮 tự Ngạn Tiên, người nước Ngô, ông là Cố Ung 顧雍 thừa tướng nước Ngô, cha là Cố Mục 顧穆 thái thú Nghi Đô. Ông cũng làm Hoàng môn thị lang, Thái tử phụ nghĩa đô uý cho nước Ngô. Ngô mất, ông và anh em Lục Cơ cùng đi Lạc Dương, đương thời được xưng tụng là Tam tuấn.

[1] Do chữ 修.
[2] Ý nói nỗi nhớ nhiều, đầy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Cơ » Vi Cố Ngạn Tiên tặng phụ kỳ 1