22/09/2023 15:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạnh Gia Hưng trấn ký đệ Cung Tuyên Vương
幸嘉興鎮寄弟恭宣王

Tác giả: Trần Nghệ Tông - 陳藝宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 15/09/2008 10:49

 

Nguyên tác

位極讒深便去官,
側身渡嶺入山蠻。
七陵回首千行淚,
萬里捫心兩鬢班。
去武圖存唐社稷,
安劉復睹漢衣冠。
明宗事業君須記,
恢復神京指日還。

Phiên âm

Vị cực sàm thâm tiện khứ quan,
Trắc thân độ lĩnh nhập sơn man.
Thất lăng hồi thủ thiên hàng lệ,
Vạn lý môn tâm lưỡng mấn ban.
Khử Vũ đồ tồn Đường xã tắc,
An Lưu phục đổ Hán y quan.
Minh Tông sự nghiệp quân tu ký,
Khôi phục Thần Kinh chỉ nhất hoàn.

Dịch nghĩa

Ngồi cao bị gièm pha nhiều, đành bỏ quan,
Lách mình vướt núi vào nơi sơn dã.
Ngoảnh nhìn bảy ngôi lăng, lệ ngàn hàng,
Nghĩ về muôn dặm đường xa, hai mái tóc đã đốm bạc.
Trừ họ Vũ, bảo tồn xã tắc nhà Đường,
Định họ Lưu, để thấy mũ áo nhà Hán.
Sự nghiệp vua Minh Tông, ông nên ghi nhớ,
Khôi phục Thần Kinh, hẹn ngày trở về.

Bản dịch của Lê Thước

Ngôi cao gièm nặng phải đi mau
Vượt núi len mình chốn hiểm sâu
Trông bảy lăng mà chan chứa lệ
Lần muôn dặm đã bạc phơ đầu
Cơ đồ lo giữ Đường không Võ
Nghi vệ mong xem Hán vẫn Lưu
Sự nghiệp Minh Tông nên tạc dạ
Thần Kinh khôi phục chẳng bao lâu
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978
Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, NXB Văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nghệ Tông » Hạnh Gia Hưng trấn ký đệ Cung Tuyên Vương