11/04/2021 18:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyệt vọng
絕望

Tác giả: Vương thị phụ - 王氏婦

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi hongha83 vào 20/08/2014 17:42

 

Nguyên tác

君王無道妾當災,
棄女拋男逐馬來。
夫面不知何日見,
妾身料得幾時回?
兩行清淚頻偷滴,
一片愁眉鎖不開。
回首故山看漸遠,
存亡兩字實哀哉!

Phiên âm

Quân vương vô đạo thiếp đương tai,
Khí nữ phao nam trục mã lai.
Phu diện bất tri hà nhật kiến,
Thiếp thân liệu đắc kỷ thì hồi?
Lưỡng hàng thanh lệ tần thâu tích,
Nhất phiến sầu my toả bất khai.
Hồi thủ cố sơn khan tiệm viễn,
Tồn vong lưỡng tự thực ai tai!

Bản dịch của Phan Mạnh Danh

Nước thì gấp khúc, thiếp tai ba
Theo ngựa ra đi bỏ cửa nhà
Muốn thấy mặt chàng đà núi khuất
Thôi liều thân thiếp tựa mưa sa
Lệ tuôn máu đỏ cầm khôn đậu
Sầu khoá mày xanh mở chẳng ra
Ngoảnh lại xa xa nhìn núi cũ
Tồn vong hai chữ biết đâu mà
Nguồn: Cổ thi trích dịch, Phan Mạnh Danh, Thanh Hoa thư xã, 1953

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương thị phụ » Tuyệt vọng