13/08/2022 07:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Lưu Vũ Tích
寄劉禹錫

Tác giả: Đới Thúc Luân - 戴叔倫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2007 05:23

 

Nguyên tác

謝相園西石徑斜,
知君習隱暫為家。
有時出郭行芳草,
長日臨池看落花。
春去能忘詩共賦,
客來應是酒頻賒。
五年不見西山色,
悵望浮雲隱落霞。

Phiên âm

Tạ tướng viên tây thạch kính tà,
Tri quân tập ẩn tạm vi gia.
Hữu thì xuất quách hành phương thảo,
Trường nhật lâm trì khán lạc hoa.
Xuân khứ năng vong thi cộng phú,
Khách lai ưng thị tửu tần xa.
Ngũ niên bất kiến Tây Sơn sắc,
Trướng vọng phù vân[1] ẩn lạc hà.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đường núi dốc tây vườn Tạ Thượng
Biết anh đang tạm ẩn làm nhà
Khi xuất thành đi trên cỏ biếc
Lúc bên ao nhìn đám rụng hoa
Mùa xuân đến quên thơ lẫn phú
Khách về thăm nợ rượu nợ quà
Đỉnh Tây Sơn năm năm không thấy
Buồn công danh, như ráng ẩn xa
[1] Ở đây ám chỉ công danh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đới Thúc Luân » Ký Lưu Vũ Tích