09/08/2022 23:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những giấc mơ lòng
The dreams of my heart

Tác giả: Sara Teasdale

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 26/10/2021 07:35

 

Nguyên tác

The dreams of my heart and my mind pass,
Nothing stays with me long,
But I have had from a child
The deep solace of song;

If that should ever leave me,
Let me find death and stay
With things whose tunes are played out and forgotten
Like the rain of yesterday.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Những giấc mơ lòng cũng tan mau,
Chẳng có gì ở với em lâu,
Nhưng em đã có từ tấm bé
Bài hát ủi an đà lắng sâu;

Nếu điều đó chẳng hề rời xa,
Cho em xin được chết tại nhà
Lãng quên đi hết từng giai điệu
Như trời mưa đổ mới hôm qua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sara Teasdale » Những giấc mơ lòng