07/10/2022 20:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngã nước

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/08/2021 13:29

 

Công phạt xưa kia sớm biết ra,
Kềnh càng chi đến nói lâu mà!
Nghiêng lưng xã tắc e đau đớn,
Ngứa mắt tang thương luống xuýt xoa.
Vốn những căm gan câu phá nước,
Lại thêm tim tiết nỗi cay da.
Quân thần tả sứ[1] điều đình mã,
Giải độc phen này để nữa ta…
Bài thơ này của một nhà cách mạng tên là Lê Lăng Vân, hiệu Hải Nông. Ông ở chán nơi trung châu rồi lên mạn ngược, mắc bệnh ngã nước (nóng lạnh cách nhật). Trong lúc nằm rên trên giường bệnh, ông cảm tác bài này.

Nguồn: Lãng Nhân, Chơi chữ, Nam Chi tùng thư, 1970
[1] Đơn thuốc đông y bao giờ cũng kê vị nhiều vị ít, vị nhiều là vua (quân), vị ít là tôi (thần), những vị phụ là tá, là sứ để dẫn thuốc. Đây dùng ám chỉ vua tôi trong nước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ngã nước