31/07/2021 12:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phó lị hỉ tình
赴蒞喜晴

Tác giả: Phạm Phú Thứ - 范富庶

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 25/04/2014 20:59

 

Nguyên tác

天到三冬候,
晴霖未可知。
那能開霽日,
適及啟行期。
牧弄風前笛,
人敲馬上詩。
負暄看野老,
顏面亦熙熙。

Phiên âm

Thiên đáo tam đông hậu,
Tình lâm vị khả tri.
Na năng khai tễ nhật,
Thích cập khải hành kỳ.
Mục lộng phong tiền địch,
Nhân xao mã thượng thi.
Phụ huyên[1] khán dã lão,
Nhan diện diệc hy hy[2].

Bản dịch của Đông Xuyên

Tiết đã ba đông rét,
Tạnh, mưa, nào biết đâu?
Hay đâu trời mở mặt?
Ra đi khi bắt đầu!
Vần gieo, người trốc ngựa,
Sáo thổi, trẻ lưng trâu.
Ông già quê giãi nắng,
Tươi nét mặt nhìn nhau!!
Nguồn: Đông Xuyên, Tuyển tập thơ Hán - Việt, NXB Cảo thơm, 1975
[1] Phơi lưng dưới nắng.
[2] Yên ổn, vui vẻ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Phú Thứ » Phó lị hỉ tình