31/05/2024 01:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu nhật Lam Điền Thôi thị trang
九日藍田崔氏莊

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 13/06/2005 21:40

 

Nguyên tác

老去悲秋強自寬,
興來今日盡君歡。
羞將短髮還吹帽,
笑倩傍人為整冠。
藍水遠從千澗落,
玉山高並兩峰寒。
明年此會知誰健,
醉把茱萸仔細看。

Phiên âm

Lão khứ, bi thu cưỡng tự khoan,
Hứng lai kim nhật tận quân hoan.
Tu tương đoản phát hoàn xuy mạo[1],
Tiếu sảnh bàng nhân vị chỉnh quan[2].
Lam thuỷ viễn tòng thiên giản lạc,
Ngọc sơn cao tịnh lưỡng phong hàn.
Minh niên thử hội tri thuỳ kiện,
Tuý bả thù du tử tế khan[3].

Dịch nghĩa

Về già, buồn cảnh thu, gượng gạo cho khuây khoả,
Hôm nay nhân lúc cao hứng, cùng bác mua vui thật ra trò.
Tóc ngắn ngủn, những thẹn bị gió thổi bay mũ,
Cười mình đến phải nhờ người bên cạnh sửa hộ mũ cho chỉnh tề.
Dòng Lam thuỷ từ ngàn suối xa xa đổ lại,
Ngọc sơn vòi vọi cũng lạnh như hai ngọn núi cao.
Sang năm, gặp tiết này, biết ai còn mạnh khoẻ,
Sẽ uống say, rồi cái nhánh thù du điểm kỹ nhau xem.

Bản dịch của Chi Điền

Tuổi già thu đến gượng khuây khoa
Cao hứng vui chơi bác tại nhà
Những thẹn tóc thưa cơn gió lốc
Lại cười mũ lệnh khách nâng qua
Lam Giang suối đổ ngàn biên tái
Ngọc Lĩnh hơi lên ngọc Thái Hoà
Năm đến, tiết nầy ai mạnh yếu?
Thù du sẽ điểm số phần ta!
(Năm 758)

[1] Do điển Mạnh gia đời Tần, nhân tiết trùng cửu (9 tháng 9), chơi núi Long Sơn, bị gió thổi rơi mũ, thành một đề tài để Tôn Thịnh làm bài văn trào lộng.
[2] Cũng do điển Mạnh gia rơi mũ, phải nhờ người bên cạnh là Hoàn Ôn sửa mũ lại cho.
[3] Một tục trong dân gian Trung Quốc xưa, xuất phát từ chuyện Phí Trường Phòng. Có người ở Nhữ Nam theo học phép tiên nơi Trường Phòng. Một ngày kia, Trường Phòng tiên đoán cả gia đình học trò mình sắp gặp tai nạn lớn, nên bày mưu, vào ngày 9 tháng 9, cả nhà hãy kéo lên núi, lấy lá thù du cắm lên đầu. Nhờ thế, cả nhà thoát chết trong trận hoả hoạn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Cửu nhật Lam Điền Thôi thị trang