24/03/2023 16:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hãy ăn trên cỏ
Mangez sur l’herbe

Tác giả: Jacques Prévert

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 08/12/2008 07:51

 

Nguyên tác

Mangez sur l’herbe
Dépêchez-vous
Un jour ou l’autre
L’herbe mangera sur vous.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Hãy ăn trên cỏ
Nhanh lên anh ơi
Một ngày nào đó
Cỏ sẽ ăn trên anh
Nguồn: Ở góc phố/ Thơ Jacques Prévert/ NXB Ngoại Văn, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jacques Prévert » Hãy ăn trên cỏ