04/10/2022 06:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Triệu Trung
趙中

Tác giả: Dương Bang Bản - 陽邦本

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2020 15:30

 

Nguyên tác

南方尋至輔陳家,
為恨元朝政跡苛。
由禮伏兵開前雨,
行仁半伐冒刀羅。
高堂作室初來隱,
下戶迴居望德歌。
每見思人留譜內,
皆傳趙將有功多。

Phiên âm

Nam phương tầm chí phụ Trần gia,
Vị hận Nguyên triều chính tích hà.
Do Lễ[1] phục binh khai tiền vũ,
Hành Nhân[2] bán phạt mạo đao la.
Cao Đường[3] tác thất sơ lai ẩn,
Hạ Hộ[4] hồi cư vọng đức ca.
Mỗi kiến tư nhân lưu phả nội,
Giai truyền Triệu tướng hữu công đa.

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Phương nam tìm đến giúp vua Trần
Vì giận quân Nguyên tàn sát dân
Do Lễ trận tiền tên bão táp
Hành Nhân đao kiếm giữa ngàn quân
Cao Đường nhà cũ khi vừa đến
Hạ Hộ giúp đời việc nghĩa ân
Thường thấy tư gia ghi phả tích
Triệu tướng quân xưa vị công thần
Lần chống Nguyên Mông lần hai, trong đội quân Trần Nhật Duật lại có nhiều binh sĩ nhà Tống, là những người mong được đánh quân Nguyên. Khi đóng quân ở Tuyên Quang, Nhật Duật thu nhận họ. Trong số đó có Triệu Trung là gia tướng của Nhật Duật, đã chiến đấu dũng cảm ở cửa Hàm Tử, lập công lớn.

Nguồn: Lê Tung, Hoàng Giang Phú (nghiên cứu - sưu tầm - biên soạn), NXB Thế giới, 2004
[1] Nay ở Kim Bảng, Hà Nam.
[2] Nay thuộc Mỹ Thành, Mỹ Lộc, Nam Định.
[3] Nay thuộc Mỹ Lộc, Nam Định.
[4] Nay thuộc Mỹ Thành, Mỹ Lộc, Nam Định.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Bang Bản » Triệu Trung