01/10/2022 15:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chí Hương Cần dạ ngũ khởi tuần hà thời lậu hạ tứ cổ minh nguyệt tại thiên mệnh tòng giả dĩ hoả thiêu san mãn lưu thông hồng, hý đắc
至香芹夜五起巡河時漏下四鼓明月在天命從者以火燒山滿流通紅戲得

Tác giả: Phạm Nguyễn Du - 范阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 06/04/2012 13:04

 

Nguyên tác

五起巡河上下流,
凌凌壯氣欲吞牛。
倘教使盡英雄志,
當為殲空叛逆頭。
火近峰來山不夜,
月中天出水如秋。
更闌若可談心事,
投筆何人萬里侯。

Phiên âm

Ngũ khởi tuần hà thượng hạ lưu,
Lăng lăng tráng khí dục thôn ngưu.
Thảng giao sử tận anh hùng chí,
Đương vị tiêm không bạn nghịch đầu.
Hoả cận phong lai sơn bất dạ,
Nguyệt trung thiên xuất thuỷ như thu.
Canh lan nhược khả đàm tâm sự,
Đầu bút hà nhân Vạn lý hầu[1].

Bản dịch của Phan Văn Các

Đêm rảo năm lần thượng hạ lưu
Bừng bừng tráng khí nuốt sao Ngưu
Anh hùng ví thoả bình sinh chí
Phản nghịch quân kia diệt sạch làu
Đỉnh núi lửa lan, đêm sáng rực
Giữa trời trăng tỏ, nước như thu
Tàn đêm nếu được bày tâm sự
Ném bút nào ai Vạn lý hầu?

Nguồn: Đoạn trường lục, Phạm Nguyễn Du, NXB Khoa học xã hội, 2001
[1] Chỉ Ban Siêu, người đời Đông Hán, ném bút tòng nhung, thời Minh Đế đi sứ Tây Vực, có công đánh dẹp các nước Tây Vực, khiến năm mươi nước vùng này phải nộp cống nội thuộc Trung Hoa. Siêu được phong "Định Viễn hầu". Vạn lí hầu là người lập công ở cõi xa ngoài vạn dặm mà được phong hầu. (Hậu Hán thư - Ban Siêu truyện).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nguyễn Du » Chí Hương Cần dạ ngũ khởi tuần hà thời lậu hạ tứ cổ minh nguyệt tại thiên mệnh tòng giả dĩ hoả thiêu san mãn lưu thông hồng, hý đắc