28/03/2023 08:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Khâm Châu Trưng nữ tướng miếu
題欽州徵女將廟

Tác giả: Nguyễn Thiên Túng - 阮天縱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 26/04/2013 15:06

 

Nguyên tác

恥學妖嬌棄路旁,
輝戈影欲挽頹陽。
利隨流水浮雲遠,
名與閒花野草香。
戰勝何多功取計,
圖存奈乏保危方。
經行祠下重增感,
愧我身徒九尺長。

Phiên âm

Sỉ học yêu kiều khí lộ bàng,
Huy qua ảnh dục vãn đồi dương.
Lợi tuỳ lưu thuỷ phù vân viễn,
Danh dữ nhàn hoa dã thảo hương.
Chiến thắng hà đa công thủ kế,
Đồ tồn nại phạp bảo nguy phương.
Kinh hành từ hạ trùng tăng cảm,
Quý ngã thân đồ cửu xích trường[1].

Dịch nghĩa

Riêng lấy làm thẹn gặp nữ tướng quân ở dọc đường
Đã từng múa gươm toan kéo ngược tà dương
Lợi đã theo nước chảy như mây nổi
Danh thơm sực nức như hoa cỏ ngoài đồng
Lúc chiến đấu chắc cũng đã dùng đủ mưu kế để thắng giặc
Nhưng vẫn không chống được mọi bước nguy nan
Nhân đi qua dưới miếu thờ lòng ngậm ngùi thương cảm
So việc nghĩ thẹn thân mình cao chín thước

Bản dịch của Bùi Văn Nguyên

Thẹn gặp tướng quân ở dọc đường
Múa gươm toan kéo ngược tà dương
Lợi theo nước chảy như mây nổi
Oanh tựa hoa đồng sực nức hương
Chiến đấu đã từng dùng hết kế
Nguy nan đành chịu chẳng còn phương
Nhân qua dưới miếu ngùi thương cảm
Nghĩ thẹn thân mình chín thước thường
Khâm Châu: địa điểm thuộc Quảng Đông (Trung Quốc), nơi có đền thờ nữ tướng họ Trưng, tức Hai Bà Trưng.

Nguồn: Các tác giả Hán Nôm Thăng Long - Hà Nội, NXB Khoa học xã hội, 2009
[1] Dài chín thước. Đại ý thân dài chín thước mà chí thì kém xa nữ tướng họ Trưng, tức Hai Bà Trưng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thiên Túng » Đề Khâm Châu Trưng nữ tướng miếu