02/07/2022 02:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lâm Tri trà
臨知茶

Tác giả: Khiếu Năng Tĩnh - 叫能靜

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 16/04/2014 21:24

 

Nguyên tác

不臨何計可知耶,
難信方人有白茶。
天地精英生子葉,
滌煩止渴果非訛。

Phiên âm

Bất lâm hà kế khả tri da,
Nan tín phương nhân hữu bạch trà.
Thiên địa tinh anh sinh tử diệp,
Địch phiền chỉ khát quả phi ngoa.

Dịch nghĩa

Không đi đến nơi thì làm sao mà biết
Khó tin rằng người chốn này lại có thứ bạch trà
Bẩm thụ tinh trời đất sinh ra lá
Dùng để giải phiền khỏi khát không phải nói ngoa

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Không tới làm sao biết được đây
Ai tin trà bạch tại nơi này
Tinh anh trời đất sinh ra lá
Giải khát tiêu phiền thực rất hay
Lâm Tri: địa danh ở Trung Quốc.

Nguồn: Tuyển thơ Tế tửu Quốc Tử Giám Khiếu Năng Tĩnh, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khiếu Năng Tĩnh » Lâm Tri trà