17/04/2021 18:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống thượng thư Sài Trang Khanh xuất sứ An Nam
送尚書柴莊卿出使安南

Tác giả: Lý Hoằng - 李宏

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 04/11/2018 06:51

 

Nguyên tác

車軌文書海外同,
安南元在版圖中。
九天遠遣皇華使,
萬國同朝紫極宮。
博望重來人更喜,
桂林初復路還通。
中原春好花如錦,
不必淹留一到桐。

Phiên âm

Xa quỹ văn thư hải ngoại đồng,
An Nam nguyên tại bản đồ trung.
Cửu thiên viễn khiển hoàng hoa sứ,
Vạn quốc đồng triều tử cực cung.
Bác Vọng[1] trùng lai nhân cánh hỷ,
Quế Lâm sơ phục lộ hoàn thông.
Trung Nguyên xuân hảo hoa như cẩm,
Bất tất yêm lưu nhất đáo đồng.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Văn hoá ngày nay bốn bể đồng,
An Nam vốn thuộc bản đồ chung.
Chín tầng chọn khiến hoàng hoa sứ,
Muôn nước chầu về Tử Cực cung.
Bác vọng người xưa mừng lại gặp,
Quế Lâm đường cũ vẫn còn thông.
Trung Nguyên xuân đến hoa như gấm,
Khuyên chớ yêm lưu dưới gốc đồng.
Bài thơ này được làm khi tiễn thượng thư Sài Trang Khanh tức Sài Thung 柴椿, sứ thần nhà Nguyên trong một lần được phái sang nhà Trần nước ta, được chép trong An Nam chí lược nhưng không đề tựa.

Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
[1] Bác Vọng Hầu chỉ Trương Khiên đời nhà Hán. Câu thơ này ý nói Sài Thung nay đi sứ An Nam lần thứ hai, cũng như Trương Khiên
hai lần đi sứ Tây Vực.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hoằng » Tống thượng thư Sài Trang Khanh xuất sứ An Nam