07/05/2021 07:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giao Chỉ Triều Địa dịch tức sự
交趾朝地驛即事

Tác giả: Trần Phu - 陳孚

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/12/2020 11:21

 

Nguyên tác

帝徳堯同大,
山河共一天。
璽書行萬里,
銅柱又千年。
赤幟明雲際,
烏衣拜馬前。
舞階干羽在,
未必賴樓船。

Phiên âm

Đế đức Nghiêu đồng đại,
Sơn hà cộng nhất thiên.
Tỉ thư[1] hành vạn lý,
Đồng trụ hựu thiên niên.
Xích xí minh vân tế,
Ô y[2] bái mã tiền.
Vũ giai can vũ[3] tại,
Vị tất lại lâu thuyền.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Vua giống Nghiêu đức lớn,
Sông núi một trời chung.
Chiếu thư đi vạn dặm,
Đồng trụ cũng ngàn năm.
Dân bái trước ngựa sứ,
Chân mây sáng cờ hồng.
Không cậy tới thuyền chiến,
Múa thuẩn quạt vẫn xong.
[1] Văn thư có niêm ấn ở ngoài, chỉ chiếu thư của vua.
[2] Áo đen, chỉ dân nghèo.
[3] Thuẩn và quạt lông, thời xưa trong những dịp cúng tế tại triều đình, thường các vũ công ra múa, một điệu văn và một điệu võ, văn thì cầm quạt lông, võ cầm thuẩn bài. Ở đây chỉ việc cai trị với cách giáo hoá bằng nghi lễ và văn học.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Phu » Giao Chỉ Triều Địa dịch tức sự