01/12/2022 23:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đó không phải là một từ
It is not a word

Tác giả: Sara Teasdale

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 02/09/2022 15:58

 

Nguyên tác

It is not a word spoken,
Few words are said;
Nor even a look of the eyes
Nor a bend of the head,

But only a hush of the heart
That has too much to keep,
Only memories waking
That Sleep so light a sleep.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Đó không phải từ nói ra,
Vài từ được nói với ta trong lòng;
Cái nhìn của mắt cũng không
Dù sao đi nữa cũng không cúi đầu,

Nhưng con tim chỉ lặng sầu
Có nhiều thứ quá để thâu giữ hoài,
Chỉ còn kỷ niệm thức dai
Đó là giấc ngủ miệt mài thiên thu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sara Teasdale » Đó không phải là một từ