08/10/2022 01:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Rã thị thư biệt
野巿書別

Tác giả: Vũ Phạm Khải - 武范啟

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 22/06/2016 09:03

 

Nguyên tác

服從野巿促歸鞍,
梅已催春雪已殘。
新次檄傳黄統督,
權藩榜揭武招安。
迎轅到處清歌合,
按劍何人冷笑看。
全仰天王威德普,
三邊淨盡將軍還。

Phiên âm

Phục tòng Rã thị[1] xúc quy an,
Mai dĩ thôi xuân tuyết dĩ tàn.
Tân thứ hịch truyện Hoàng Thống đốc[2],
Quyền phiên bảng yết Vũ[3] chiêu an.
Nghinh viên đáo xứ thanh ca hợp,
Án kiếm hà nhân lãnh tiếu khan.
Toàn ngưỡng thiên vương uy đức phổ,
Tam biên tịnh tận tướng quân hoàn.

Dịch nghĩa

Lại từ chợ Rã giục ngựa quay về
Tuyết đã tàn, mai thúc giục xuân sang
Quân thứ mới có lệnh của Thống đốc họ Hoàng
Bảng yết tờ chiêu an của quyền Bố chính họ Vũ
Đón xe quân, nơi nào cũng tụ tập hò hát
Chống kiếm, ai kia cười nhạt đứng xem
Có thắng lợi này toàn nhờ ân đức nhà vua rộng khắp
Ba cõi biên thuỳ yên hàn cả, tướng quân trở về

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Giã từ chợ Rã, ngựa về xuôi,
Mai giục xuân sang, năm hết rồi.
Truyền hịch tướng quân Hoàng Thống đốc,
Bảng văn Bố chính Vũ chiêu hồi.
Khắp chốn đón xe ca hát rộn,
Kia ai chống kiếm đứng cười ruồi.
Nhà vua uy đức bao trùm khắp,
Chốn chốn yên hàn, quân tướng lui.
Nguồn: Đông Dương thi văn tuyển, Vũ Phạm Khải, NXB Khoa học xã hội, 1991
[2] Chỉ Hoàng Kế Viêm lúc đó đang làm thống đốc quân thứ Lạng Sơn - Cao Bằng - Bắc Ninh - Thái
Nguyên.
[3] Chỉ tác giả Vũ Phạm Khải lúc ấy đang giữ chức quyền Bố chính Thái Nguyên.
[1] Chợ Rã (thuộc Bắc Kạn cũ), nay thuộc tỉnh Thái Nguyên, nơi tác giả đóng quân tìm cách chiêu hàng bọn phỉ Đặng Chí Hùng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Phạm Khải » Rã thị thư biệt