29/05/2023 12:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu nhật ký đề Trịnh giám hồ thượng đình kỳ 3
秋日寄題鄭監湖上亭其三

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/05/2015 22:50

 

Nguyên tác

暫阻蓬萊閣,
終為江海人。
揮金應物理,
拖玉豈吾身。
羹煮秋蓴滑,
杯迎露菊新。
賦詩分氣象,
佳句莫頻頻。

Phiên âm

Tạm trở Bồng Lai khách,
Chung vi giang hải nhân.
Huy kim ưng vật lý,
Thi ngọc khởi ngô thân.
Canh chử thu thuần hoạt,
Bôi nghinh lộ cúc tân.
Phú thi phân khí tượng,
Giai cú mạc tần tần.

Dịch nghĩa

Tạm bị ngăn cản không ở trong gác Bồng Lai,
Nên cuối cùng làm người của sông bể vậy.
Người đời vung vàng mong được việc,
Bỏ ngọc há thân ta.
Nấu canh rau thuần vào mùa thu nát bấy,
Đưa chén sương cúc mơi toả xuống.
Làm thơ nói rõ về thời tiết khí tượng,
Các câu hay chớ có luôn luôn ra.

Bản dịch của Phạm Doanh

Gác Bồng Lai lỡ vận,
Đành sống kiếp sông hồ.
Vung vàng mong được việc,
Bỏ ngọc há thân ta.
Nấu canh rau thuần nát,
Đưa chén sương cúc phà.
Làm thơ tả thời tiết,
Chữ chữ chớ luôn ra.
(Năm 766)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thu nhật ký đề Trịnh giám hồ thượng đình kỳ 3