19/01/2021 23:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trương Lương

Tác giả: Nguyễn Bá Lân - 阮伯麟

Thể thơ: Phú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/12/2015 13:55

 

Trương Lưu hầu:
Ngao cực[1] gây thiêng;
Hồ tinh cấu[2] sáng.
Vằng vặc mi thanh mục tú, kỳ sĩ phong tư;
nhơn nhơn thức viễn tài cao, nho gia khí tượng.
Y bát[3] noi một dấu thi thư;
Chung đỉnh rõi năm đời khanh tướng...

Một tấm vải[4] dọc ngang trong tám cõi, đủ phiu pha ơn Hán nợ Hàn;
Ba tấc lưỡi đưa đón ngoại năm năm, bề vẹn vẻ thù Tần oán Hạng.
Sánh từ trên như Trọng Liên, Phạm Lãi còn thua;
So dở xuống dẫu Lý Tĩnh, Khổng Minh chửa đáng.
Vị đế sư[5] mà cao sĩ, ngoại vật[6] vẫn còn trong lý, nghìn thu chữ thắm chửa rời phai;
Nền nho gia mà danh thần, chẳng tiên nhưng cũng khác trần, muôn kiếp bia danh còn để sáng...
Nguồn: Dương Quảng Hàm, Việt Nam thi văn hợp tuyển, Trung tâm Học liệu xuất bản, Sài Gòn, 1951
[1] Ngao cực 鰲極: điển bà Nữ Oa, em gái Phục Hy, cắt 4 chân con ngao (giống rùa bể) để lập ra tứ cực (phương giời xa nhất).
[2] Cấu 構: kết lại làm ra.
[3] Y bát 衣鉢: áo cà sa, đồ đựng cơm của nhà Phật truyền lại cho tín đồ, ý nói về sư thầy truyền đạo cho học trò.
[4] Một thân.
[5] Thầy vua.
[6] Không dính dáng với đời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bá Lân » Trương Lương