07/12/2021 03:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường An ngộ Phùng Trứ
長安遇馮著

Tác giả: Vi Ứng Vật - 韋應物

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2009 21:34

 

Nguyên tác

客從東方來,
衣上灞陵雨。
問客何為來,
采山因買斧。
冥冥花正開,
颺颺燕新乳。
昨別今已春,
鬢絲生幾縷。

Phiên âm

Khách tòng đông phương lai,
Y thượng Bá Lăng vũ.
Vấn khách hà vị lai,
Thái Sơn nhân mãi phủ.
Minh minh hoa chính khai,
Dương dương yến tân nhũ.
Tạc biệt kim dĩ xuân,
Mấn ty sinh kỷ lũ.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Phương đông, khách mới về
Mưa Bá Lăng dính áo
Hỏi khách đến làm chi
Vào chợ núi sắm búa
Nơi vắng hoa nở oà
Xập xoè yến dựng tổ
Mới đấy mà đã xuân
Tóc bạc thêm nhiều thế
Nguồn: 300 bài thơ Đường, Ngô Văn Phú dịch, NXB Văn học, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Ứng Vật » Trường An ngộ Phùng Trứ