05/03/2021 08:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đố anh chừa được rượu tăm

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 17:24

 

Đố anh chừa được rượu tăm,
Chừa ăn thuốc chín, chừa nằm chung hơi.
- Rượu tăm anh đã chừa rồi,
Thuốc chín chừa được, chung hơi không chừa.
Khảo dị:
Đố ai chừa được rượu tăm,
Chừa ăn thuốc chín, chừa nằm ngủ chung.
Đố ai chừa được rượu tăm,
Chừa được thuốc chín, chừa nằm chung đôi.
Đố ai ngồi võng không đưa,
Ru con không hát anh chừa rượu tăm.
Đố ai chừa được rượu tăm,
Chừa ăn thuốc chín chừa nằm chung hơi.
- Có tôi chừa được mà thôi,
Chừa ăn thuốc chín, chung hơi chẳng chừa.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
3. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đố anh chừa được rượu tăm