17/06/2021 23:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mẹ
Матери

Tác giả: Aleksandr Tvardovsky - Александр Твардовский

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 17/03/2008 09:34

 

Nguyên tác

И первый шум листвы еще неполной,
И след зеленый по росе зернистой,
И одинокий стук валька на речке,
И грустный запах молодого сена,
И отголосок поздней бабьей песни,
И просто небо, голубое небо -
Мне всякий раз тебя напоминают.

Bản dịch của Thái Bá Tân

Cả những tiếng đầu tiên của chồi non rất khẽ,
Cả dấu chân in cỏ ướt trên đồng,
Cả hương hoa đượm buồn bay nhè nhẹ,
Cả đều đều tiếng máy phía bờ sông,
Cả bài hát một người nào đang hát,
Cả trời xanh, đúng thế, cả bầu trời...
Mẹ ơi,
Tất cả bỗng làm con nhớ mẹ.
Nguồn: Thơ dịch, Thái Bá Tân, NXNBLao động, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Tvardovsky » Mẹ