28/06/2022 19:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 10
題陳慎思學館次方亭韻其十

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 24/05/2014 22:08

 

Nguyên tác

煌煌水晶盞,
照見寸心明。
愜性任所遭,
非取薄世榮。
秀色滿牆花,
巧言枝上鶯。
恐爾變芳節,
坐有春風生。

Phiên âm

Hoàng hoàng thuỷ tinh trản,
Chiếu kiến thốn tâm minh.
Thiếp tính nhậm sở tao,
Phi thủ bạc thế vinh.
Tú sắc mãn tường hoa,
Xảo ngôn chi thượng oanh.
Khủng nhĩ biến phương tiết,
Toạ hữu xuân phong sinh.

Bản dịch của Sa Minh

Huy hoàng chén thuỷ tinh
Soi thấy lòng quang minh
Bản tánh tuỳ sở thích
Há khinh đời quang vinh
Hoa sắc đẹp đầy vách
Oanh hót hay trên cành
Sợ đổi theo thời tiết
Chỗ ngồi gió xuân sanh
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 10