28/06/2022 20:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yến Mai đạo sĩ sơn phòng
宴梅道士山房

Tác giả: Mạnh Hạo Nhiên - 孟浩然

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 10:25

 

Nguyên tác

林臥愁春盡,
搴帷覽物華。
忽逢青鳥使,
邀入赤松家。
金灶初開火,
仙桃正發花。
童顏若可駐,
何惜醉流霞!

Phiên âm

Lâm ngoạ sầu xuân tận,
Khiên duy lãm vật hoa.
Hốt phùng thanh điểu sứ[1],
Yêu nhập Xích Tùng gia[2].
Kim táo[3] sơ khai hoả,
Tiên đào chính phát hoa.
Đồng nhan nhược khả trú,
Hà tích tuý lưu hà[4]!

Dịch nghĩa

Nằm trong rừng đang sầu xuân qua hết
Vén màn lên nhìn cảnh vật hoa sắc
Bỗng gặp sứ giả của thần tiên lại
Mời vào viếng thăm nhà tiên ông
Mới bắt đầu nhóm lửa luyện đan bỏ táo vàng vào
Cây đào tiên chính đang nở hoa
Nếu mà giữ được vẻ mặt còn tươi trẻ
Thì tiếc gì say sưa uống rượu tiên

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Lâm cư buồn nỗi xuân qua,
Vén màn ngắm cảnh đậm đà trước hiên.
Chim xanh chợt thấy đem tin,
Mời vào nhà ở của tiên Xích Tùng.
Luyện vàng lò nhóm lửa nồng,
Đào tiên đang nở cánh hồng thắm tươi.
Ví mà giữ được trẻ hoài,
Tiếc gì chẳng uống cho say rượu thần.
Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
[1] Tích vua Vũ Đế nhà Hán ngày mồng bảy tháng bảy có những con chim xanh bay đến đậu ở trước điện, Đông Phương Sóc nói Tây Vương Mẫu sắp viếng thăm. Quả nhiên một lát sau Tây Vương Mẫu đến và có ba con chim xanh đứng bên cạnh. Người đời sau gọi sứ giả là thanh điểu.
[2] Xích Tùng Tử là tên một vị tiên đời xưa, tương truyền là người làm phép mưa cho vua Thần Nông.
[3] Táo để luyện đan của đạo sĩ.
[4] Tên thứ rượu tiên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Hạo Nhiên » Yến Mai đạo sĩ sơn phòng