20/03/2023 15:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con cuốc kêu khắc khoải mùa hè

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/03/2015 23:26

 

Con cuốc kêu khắc khoải mùa hè,
Làm thân con gái phải nghe lời chồng.
Sách có chữ rằng: phu xướng phụ tòng,
Làm thân con gái lấy chồng xuất gia.
Lấy em về thờ mẹ, kính cha,
Thờ cha, kính mẹ ấy là người ngoan.
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Con cuốc kêu khắc khoải mùa hè