27/09/2023 12:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chư tướng kỳ 5
諸將其五

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/10/2008 03:32

 

Nguyên tác

錦江春色逐人來,
巫峽清秋萬壑哀。
正憶往時嚴僕射,
共迎中使望鄉臺。
主恩前後三持節,
軍令分明數舉杯。
西蜀地形天下險,
安危須仗出群材!

Phiên âm

Cẩm giang[1] xuân sắc trục nhân lai,
Vu Giáp[2] thanh thu vạn hác ai.
Chính ức vãng thì Nghiêm bộc xạ[3],
Cộng nghinh trung sứ Vọng Hương đài.
Chủ ân tiền hậu tam trì tiết,
Quân lệnh phân minh sổ cử bôi.
Tây Thục địa hình thiên hạ hiểm,
An nguy tu trượng xuất quần tài!

Dịch nghĩa

Vẻ xuân của sông Cẩm thu hút khách tới thăm,
Kẽm Vu vào mùa thu hang hốc coi buồn bã.
Đang nghĩ tới quan bộc xạ họ Nghiêm thời xưa,
Được cùng quan đón sứ nhà vua ở đài Vọng Hương.
Thọ ơn vua ba lần làm quan lớn ở Thục,
Quân lệnh nghiêm, có lúc nâng chén thư dãn.
Đất Tây Thục địa thế hiểm yếu,
An nguy phải nhờ cậy người có tài vượt trội.

Bản dịch của Nhượng Tống

Sông Gấm xuân về khách nở nang!
Kẽm Vu thu đến suối buồn thương...
Hồi nào còn nhớ ông Nghiêm Vũ
Đón sứ cùng ra gác Vọng Hương
Ơn chúa, trước sau sắc ban mãi!
Lòng quân hớn hở tiệc ăn thường...
Trong đời hiểm nhất miền Tây Thục
Bình trị cần nhờ bậc giỏi giang...
(Năm 766)

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
[1] Sông trong đất Thục, chảy qua Thành Đô.
[2] Tên một trong ba kẽm ở phía đông đất Thục, còn gọi là Vu sơn, là nơi nữ thần làm ra mây mưa trú ngụ (theo bài Cao Đường phú của Tống Ngọc, người nước Sở thời Chiến Quốc).
[3] Tức Nghiêm Vũ, nhà thơ có tiếng đời Đường, để lại 6 bài thơ, quan làm tới bộc xạ, tước phong tới Trịnh quốc công. Vì cha là bạn thân của Đỗ Phủ, nên ông đã giúp đỡ Đỗ Phủ rất nhiều khi ở Thành Đô. Nghiêm Vũ mất sớm ở tuổi khoảng 40.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Chư tướng kỳ 5