26/11/2022 18:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thợ may

Tác giả: Huỳnh Tịnh Của

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/12/2018 13:14

 

Đời vua Gia Tịnh đất Kinh sư có một tên thợ may khéo có danh trong thuở ấy; áo nào tới tay y cắt thì dài vắn rộng hẹp, mặc vào làm sao cũng vừa. Có quan Ngự sử đòi tới cắt áo viên lãnh, tên thợ may quì hỏi quan Ngự sử nhập đài đã bao lâu. Quan Ngự sử nói: “Thợ may hỏi làm chi tới điều ấy.”

Tên thợ may thưa rằng: “Các ông mới làm quan đắc ý mặt ngửa, ức cao, hồi đó áo phải sau vắn trước dài; làm quan đặng nửa chừng, ý khí hoà bình, thì vật trước vạt sau phải bằng nhau một cỡ; đến khi làm quan lâu, muốn thiên nhậm, thì trong lòng có điều muốn cầu, mặt mày ngó xuống, áo phải trước vắn sau dài. Nếu kẻ tiểu nhơn không biết các ông làm quan lâu mới, thì chẳng lẽ may cho xứng.”
Nguồn: Paulus Của, Chuyện giải buồn, tập 2, in lần thứ 2, bản in Nhà hàng Rev et Curiol, Saigon, 1887

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huỳnh Tịnh Của » Thợ may