19/08/2022 06:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạch lộ
白露

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2015 15:21

 

Nguyên tác

白露團甘子,
清晨散馬蹄。
圃開連石樹,
船渡入江溪。
憑幾看魚樂,
回鞭急鳥棲。
漸知秋實美,
幽徑恐多蹊。

Phiên âm

Bạch lộ đoàn cam tử,
Thanh thần tán mã đề.
Phố khai liên thạch thụ,
Thuyền độ nhập giang khê.
Bằng kỷ khan ngư lạc,
Hồi tiên cấp điểu thê.
Tiệm tri thu thật mĩ,
U kính khủng đa hề.

Dịch nghĩa

Móc trắng, trái ngọt túm tụm lại,
Ban mai trong, vó ngựa tản mát.
Mở vườn là liền với cây, đá,
Lên thuyền chèo vào khe sông.
Dựa ghế coi cá vui chơi,
Dừng ngựa, chim vội dậu.
Dần biết cảnh thu đẹp,
Đường âm u sợ có nhiều lối rẽ.

Bản dịch của Phạm Doanh

Móc trắng trái ngọt chùm,
Ban mai vó ngựa rối.
Mở vườn gần đá, cây,
Lên thuyền vào sông suối.
Dựa ghế coi cá vui,
Quay roi, chim về vội.
Cảnh thu đẹp mới hay,
Đường rậm ngại nhiều lối.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bạch lộ