31/01/2023 11:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạp thi
雜詩

Tác giả: Khổng Dung - 孔融

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hán
Đăng bởi Đông Hải Cù Sinh vào 27/04/2020 14:48

 

Nguyên tác

岩岩鐘山首,
赫赫炎天路。
高明曜雲門,
遠景灼寒素。
昂昂累世士,
結根在所固。
呂望老匹夫,
苟為因世故。
管仲小囚臣,
獨能建功祚。
人生有何常,
但患年歲暮。
幸託不肖軀,
且當猛虎步。
安能苦一身,
與世同舉厝。
由不慎小節,
庸夫笑我度。
呂望尚不希,
夷齊何足慕。

Phiên âm

Nham nham Chung Sơn thủ,
Hách hách viêm thiên lộ.
Cao minh diệu vân môn,
Viễn cảnh chước hàn tố.
Ngang ngang luỹ thế sĩ,
Kết căn tại sở cố.
Lã Vọng lão thất phu,
Cẩu vị nhân thế cố.
Quản Trọng tiểu tù thần,
Độc năng kiến công tộ.
Nhân sinh hữu hà thường,
Đãn hoạn niên tuế mộ.
Hạnh thác bất tiêu khu,
Thả đương mãnh hổ bộ.
An năng khổ nhất thân,
Dữ thế đồng cử thố?
Do bất thận tiểu tiết,
Dung phu tiếu ngã độ.
Lã Vọng thượng bất hi,
Di Tề hà túc mộ?

Bản dịch của Châu Hải Đường

Đỉnh Chung Sơn ngất cao vòi vọi;
Chói chang đường nắng xối buổi đang.
Cửa trời cao vọi sáng choang;
Cảnh xa trắng loá như băng một vùng.
Mấy đời bất khuất dòng kẻ sĩ;
Đã vun trồng gốc rễ bền lâu.
Lã Vọng kia lão thất phu;
Bởi chưng thế cố làm bừa mà thôi.
Kìa Quản Trọng nhỏ nhoi tù hoạn;
Há riêng mình lập đặng nên công?
Đời người nào mãi được thường;
Chỉ lo năm tháng dần sang yếu già.
May vẫn được đẫy đà sức vóc;
Hãy hiên ngang cất bước hùm beo.
Há đành khổ một thân sao;
Cùng đời thế tục làm theo những gì.
Bởi bất cẩn chẳng nề tiểu tiết;
Để phàm phu cười miệt ta đây.
Chẳng mong Lã Vọng sánh tầy;
Di, Tề nào đáng người nay mộ cầu?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Dung » Tạp thi