07/05/2021 09:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm hứng
感興

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/07/2007 21:54

 

Nguyên tác

泰和宇宙不虞周,
互戰教爭笑兩讎。
川血山骸隨處有,
淵魚叢雀為誰驅。
重興已卜渡江馬,
後患應防入室貙,
世事到頭休說著,
醉吟澤畔任閒遊。

Phiên âm

Thái hoà vũ trụ bất Ngu Chu,
Hỗ chiến giao tranh tiếu lưỡng thù.
Xuyên huyết sơn hài tuỳ xứ hữu,
Uyên ngư tùng tước vị thuỳ khu.
Trùng hưng dĩ bốc độ giang mã,
Hậu hoạn ưng phòng nhập thất khu,
Thế sự đáo đầu hưu thuyết trước,
Tuý ngâm trạch bạn nhậm nhàn du.

Bản dịch của Phan Kế Bính

Non sông nào phải buổi bình thời,
Thù đánh nhau chi khéo nực cười.
Cá vực, chim rừng, ai khiến đuổi?
Núi xương, sông huyết, thảm đầy vơi.
Ngựa phi chắc có hồi quay cổ,
Thú dữ nên phòng lúc cắn người.
Ngán ngẩm việc đời chi nói nữa,
Bên đầm say hát nhởn nhơ chơi.
Trương truyền bài thơ này làm ra để tiên đoán việc nhà Lê sẽ trung hưng và nói đến việc họ Trịnh chuyên quyền lấn áp vua Lê. Và những việc của ông tiên đoán điều không sai một mảy.

Nguồn:
1. Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004
2. Dương Quảng Hàm, Việt Nam văn học sử yếu, Trung tâm học liệu xuất bản, 1968
Nguồn:
1. Phan Kế Bính, Nam Hải dị nhân liệt truyện, Nhà in Bắc Kỳ, Hà Nội, 1930
2. Dương Quảng Hàm, Việt Nam văn học sử yếu, Trung tâm học liệu xuất bản, 1968

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Cảm hứng