13/05/2021 06:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Tử Châu Lý sứ quân chi nhậm
送梓州李使君之任

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/04/2015 14:50

 

Nguyên tác

籍甚黃丞相,
能名自潁川。
近看除刺史,
還喜得吾賢。
五馬何時到,
雙魚會早傳。
老思筇竹杖,
冬要錦衾眠。
不作臨岐恨,
惟聽舉最先。
火雲揮汗日,
山驛醒心泉。
遇害陳公殞,
於今蜀道憐。
君行射洪縣,
為我一潸然。

Phiên âm

Tạ thậm Hoàng thừa tướng[1],
Năng danh tự Dĩnh Xuyên[2].
Cận lai trừ chế sứ,
Hoàn hỉ đắc ngô hiền[3].
Ngũ mã hà thì đáo,
Song ngư hội tảo truyền.
Lão tư cung trúc trượng,
Đông yếu cẩm khâm miên.
Bất tác lâm kỳ hận,
Duy thinh cử tối tiên.
Hoả vân huy hãn nhật,
Sơn dịch tỉnh tâm tuyền.
Ngộ hại Trần công vẫn,
Ư kim Thục đạo liên.
Quân hành Xạ Hồng huyện,
Vị ngã nhất san nhiên.

Dịch nghĩa

Nổi tiếng thay là thừa tướng họ Hoàng,
Thanh danh khởi đầu từ hồi ở Dĩnh Xuyên,
Gần đây thấy việc trừ khử viên chế sứ,
Trở về mừng được người hiền của tôi.
Cỗ xe năm ngựa chừng nào mới tới,
Hai con cá mang thư sớm được gửi đi.
Già thì nghĩ đến cái gậy trúc để chống,
Mùa đông cần có mền gấm để ngủ.
Chớ gây hận khi tới đường rẽ,
Mà trước hết nghe thấy việc cử người.
Mây nóng như lửa làm ngày nẫu nực,
Nhà trọ trên núi làm tỉnh lòng.
Hại ông Trần Tử Ngang khiến ông phải nhận cái chết,
Cho tới nay xứ Thục vẫn thương tiếc ông.
Anh đi tới huyện Xạ Hồng,
Thay tôi mà khóc một tiếng.

Bản dịch của Phạm Doanh

Hoàng thừa tướng nổi tiếng,
Tên vang từ Dĩnh Xuyên.
Gần đây bỏ chế sứ,
Mừng thu được bạn hiền.
Xe lớn chừng nào tới,
Thư từ sớm được truyền.
Thân già mong gậy trúc,
Trời lạnh ngủ cần mền.
Chớ gây sầu chia cách,
Mà nghe cử trước tiên.
Mây nóng khiến ngày nực,
Quán núi tỉnh lòng son.
Tới nay, xứ Thục tiếc,
Ông Trần bị chết oan.
Huyện Xạ Hồng, anh tới,
Giỏ hộ tôi lệ buồn.
(Năm 762)

Nguyên chú: "Cố Trần thập di Xạ Hồng nhân, thiên mạt hữu vân" 故陳拾遺射洪人也篇末有云 (Quan thập di Trần Tử Ngang đã qua đời vốn người vùng Xạ Hồng, cuối bài có nói đến).

[1] Theo Sử ký, Hoàng thừa tướng tên Hoàng Bá 黃霸, người Hoài Dương, giữ chức thái thú Dĩnh Xuyên, cai trị vùng này rất tốt, được Hiếu Tuyên Đế hạ chiếu khen ngợi "Bá, thái thú Dĩnh Xuyên, theo luật vua mà trị dân, khiến cho người đi đường không nhặt của rơi, trai gái không đi chung lối, trong tù không có kẻ mang tội nặng, nay ban cho tước hầu, trăm cân vàng", được trưng dụng về kinh làm quan tới chức thừa tướng.
[2] Huyện Vũ, Hà Nam.
[3] Chỉ Lý sứ quân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tống Tử Châu Lý sứ quân chi nhậm