25/01/2022 04:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Há Hạ Châu tạp ký kỳ 07
下賀洲雜記其七

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2020 23:53

 

Nguyên tác

虎門新戰事如何,
列陣洋船出没多。
見說烏兵日操練,
時時東鶩向明歌。

Phiên âm

Hổ Môn[1] tân chiến sự như hà,
Liệt trận Dương thuyền xuất một đa.
Kiến thiết ô binh nhật thao luyện,
Thì thì đông vụ[2] hướng minh ca.

Dịch nghĩa

Tin chiến sự mới ở Hổ Môn ra sao,
Tàu Tây Dương dàn trận nhiều, thoắt ẩn thoắt hiện.
Thấy nói lính da đen hàng ngày tập luyện,
Kẻ phi nghĩa chi tiền luôn luôn ca hát đến sáng.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Chiến sự Hổ Môn tiếng vọng xa,
Tàu Tây dàn trận thoắt vào ra.
Quân đen diễn tập ngày không nghỉ,
Chủ trắng thâu đêm rộn hát ca.
[1] Cửa ải xung yếu trên biển Quảng Đông, Trung Quốc, đối diện với của sông Châu Giang.
[2] Vụ là kẻ không noi đường chính, chạy lồng, đâm quàng (đây ám chỉ thực dân da trắng). Đông gọi tắt đông đạo chủ, chỉ người thanh toán bữa tiệc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Há Hạ Châu tạp ký kỳ 07