28/09/2022 05:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung hoạ ngự chế tứ Triều Tiên, Lưu Cầu, An Nam chư quốc sứ thần thi
恭和御制賜朝鮮琉球安南諸國使臣詩

Tác giả: Nguyễn Chỉ Tín - 阮止信

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 04/10/2018 10:24

 

Nguyên tác

華旦欣逢萬壽旬,
春卮廑祝叩筵頻。
象方玉帛聯王會,
鹿宴笙簧慰遠人。
望日有年陶煦暖,
朝天何幸妥尊親。
南歸願即呈黃耇,
早拜丹墀仰至仁。

Phiên âm

Hoa đán hân phùng vạn thọ tuần,
Xuân chi cần chúc khấu diên tần.
Tượng phương[1] ngọc bạch liên vương hội,
Lộc yến[2] sinh hoàng uý viễn nhân.
Vọng nhật hữu niên đào hú noãn,
Triều thiên hà hạnh thoả tôn thân.
Nam quy nguyện tức trình hoàng cẩu[3],
Tảo bái đan trì ngưỡng chí nhân.

Dịch nghĩa

Ngày hoa tươi đẹp, gặp tiết vạn thọ,
Chén xuân chàn, chúc tiệc đông vui.
Phương xa vùng có voi, đem ngọc lụa chầu dịp vương hội,
Yến hươu thết đãi, đàn sáo an lòng người phương xa.
Trông cho vầng thái dương năm tháng chiếu hơi ấm nên vạn vật,
Chầu thiên triều may sao lại thoả lòng được tôn thân.
Về nam nguyện các bậc nguyên lão,
Sớm đến thềm đan trông đức bậc chí nhân.

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Ngày xuân tươi đẹp gặp thọ tuần,
Tiệc đông vui chúc chén chàn xuân.
Phương xa ngọc lụa chầu vương hội,
Tiệc bầy đàn sáo vấn an nhân.
Trông cho vầng dương năm tháng chiếu,
Chầu thánh may thoả được tôn thân.
Về nam nguyện các bậc nguyên lão,
Sớm đến thềm đan chúc chí nhân.
Bài thơ được chép trong Vãn tình di thi hối 晚晴簃詩匯 của Từ Thế Xương nhà Thanh.

[1] Ý nói phương xa.
[2] Từ chỉ yến tiệc của vương thất, quân tử đến hội tụ. Dùng chữ của bài Lộc minh trong Thi kinh.
[3] Chữ xưa dùng để chỉ vua nước Việt Thường (theo Hậu Hán thư).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Chỉ Tín » Cung hoạ ngự chế tứ Triều Tiên, Lưu Cầu, An Nam chư quốc sứ thần thi