18/10/2021 21:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trùng dương tiền nhất nhật đáo Cúc Đường cựu cư hữu cảm
重陽前一日到菊堂舊居有感

Tác giả: Nguyễn Ức - 阮億

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 17/09/2008 08:18

 

Nguyên tác

高會龍山蹟已陳,
西風回首淚沾巾。
貞心卻愛東籬菊,
肯把清香媚別人。

Phiên âm

Cao hội Long Sơn tích dĩ trần,
Tây phong hồi thủ lệ triêm cân.
Trinh tâm khước ái đông ly cúc,
Khẳng bả thanh hương mị biệt nhân.

Dịch nghĩa

Cuộc yến hội ở Long Sơn dấu vết đã mờ,
Gió tây thổi ngoảnh đầu lại, nước mắt thấm khăn.
Lòng trong trắng chỉ yêu hoa cúc ở giậu phía đông,
Há chịu đem hương, thanh mơn trớn kẻ khác.

Bản dịch của Song Tuyết

Long Sơn tiệc cũ phôi pha,
Gió tây ngoảnh lại khăn nhoà lệ vương.
Giậu đông cúc ấy khá thương,
Lòng trinh chẳng chịu xông hương người ngoài.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ức » Trùng dương tiền nhất nhật đáo Cúc Đường cựu cư hữu cảm