01/02/2023 22:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu nhật
九日

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2007 17:54

 

Nguyên tác

曾共山翁把酒時,
霜天白菊繞階墀。
十年泉下無人問,
九日樽前有所思。
不學漢臣栽苜蓿,
空教楚客詠江蘺。
郎君官貴施行馬,
東閣無因再得窺。

Phiên âm

Tằng cộng sơn ông bả tửu thì,
Sương thiên bạch cúc nhiễu giai trì.
Thập niên tuyền hạ vô nhân vấn,
Cửu nhật tôn tiền hữu sở ti.
Bất học Hán thần[1] tài mục túc[2],
Không giao Sở khách[3] vịnh giang ly[4].
Lang quân[5] quan quý di hành mã,
Đông các vô nhân tái đắc khuy.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Từng nâng ly cùng người sơn dã
Quanh thềm nhà cúc trắng sương trời
Mười năm rồi chẳng ai thăm hỏi
Nay trùng dương nhắp rượu nhớ ai
Không theo quan Hán trồng mục túc
Chỉ làm khách Sở vịnh giang ly
Lang quân chức trọng lên mình ngựa
Nhếch mắt phòng đông được mấy khi
[1] Chỉ Trương Lương giúp Lưu Bang nên nghiệp đế, từ quan đi ở ẩn. Ở đây chỉ Lệnh Hồ Sở, trước làm thượng thư, sau bị biếm đi Hành Châu rồi Sơn Nam và chết tại đất đày.
[2] Một loại rau trồng để ăn, chỉ cảnh ở ẩn.
[3] Khuất Nguyên.
[4] Một loại cỏ mọc trên sông, giống như bạch tần.
[5] Chỉ Lệnh Hồ Đào, con của Lệnh Hồ Sở.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Cửu nhật