29/01/2023 13:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ba người phiếm thần luận
三个泛神论者

Tác giả: Quách Mạt Nhược - 郭沫若

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 13/03/2009 05:34

 

Nguyên tác


我爱我国的庄子,
因为我爱他的Pantheism,
因为我爱他是靠打草鞋吃饭的人。


我爱荷兰的Spinoza,
因为我爱他的Pantheism,
因为我爱他是靠磨镜片吃饭的人。


我爱印度的Kabir,
因为我爱他的Pantheism,
因为我爱他是靠编鱼网吃饭的人。

Bản dịch của Phan Văn Các

1.
Tôi yêu Trang Tử
Vì tôi yêu Pantheism của ông ta
Vì tôi yêu ông là người sống nhờ đan hài cỏ

2.
Tôi yêu Spinoza
Vì tôi yêu Pantheism của ông ta
Vì tôi yêu ông là người sống bằng nghề mài kính

3.
Tôi yêu Kabir
Vì tôi yêu Pantheism của ông ta
Vì tôi yêu ông là người sống bằng nghề đan lưới
Pantheism: phiếm thần luận.
Nguồn: Thơ Quách Mạt Nhược, NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Mạt Nhược » Ba người phiếm thần luận