22/06/2021 14:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chồn lột vào kho
La belette entré dans un grenier

Tác giả: Jean de La Fontaine

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 02/03/2009 21:35

 

Nguyên tác

Damoiselle Belette, au corps long et flouet,
Entra dans un grenier par un trou fort étret :
           Elle sortait de maladie.
           Là, vivant à discrétion,
           La galante fit chère lie,
           Mangea, rongea: Dieu sait la vie,
Et le lard qui périt en cette occasion !
           La voilà, pour conclusion,
           Grasse, maflue et rebondie.
Au bout de la semaine, ayant dîné son soûl,
Elle entend quelque bruit, veut sortir par le trou,
Ne peut plus repasser, et croit s’être méprise.
           Après avoir fait quelques tours,
«C’est, dit-elle, l’endroit: me voilà bien surprise;
J’ai passé par ici depuis cinq ou six jours.»
           Un rat, qui la voyait en peine,
Lui dit:« Vous aviez lors la panse un peu moins pleine.
Vous êtes maigre entrée, il faut maigre sortir.
Ce que je vous dis là, l’on le dit à bien d’autres.
Mais ne confondons point, par trop approfondir,
           Leurs affaires avec les vôtres.»

Bản dịch của Huỳnh Lý

Cô nương Chồn mảnh mai tha thướt
Gặp lỗ con, chui tuốt vào kho
Ốm xong còn hãy gầy xo
Chuột sa chĩnh nếp chỉ lo ăn xài
Nhiều bao, hũ chứa đầy bột, mỡ
Sạch sành sanh như vỡ bóng mưa
Cô nương bồi dưỡng cho vừa
Má căng núng nính, bụng thừa mỡ ra
Hết một tuần xét qua lại sức
Nghe động nên tính rúc lỗ ra
Lỗ kia chui lại không vừa
Ngẩn ngơ Chồn tưởng lú roi quên đàng
Lại bò dọc bò ngang tìm nữa
Trước lỗ xưa, Chồn nói: “Nơi này
Ta chui mới sáu hôm nay
Cớ chi lạ vậy? Mới rầy rà sao!”
Thầy Cống thấy rầu rầu cô nọ
Bảo: “Trước đây cô nhỏ bụng kia
Gầy vào thì phải gầy ra
Điều này đáng nhắc quanh ta bao người
Cũng đừng suy diễn cô ơi
Kẻo mà lẫn lộn việc người việc cô”
Dựa theo truyện của Aesop và Horace.
Nguồn: Ngụ ngôn La Phông Ten, NXB Giáo dục, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jean de La Fontaine » Chồn lột vào kho