19/11/2019 02:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh chê thuyền thúng chẳng đi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 16:52

 

Anh chê thuyền thúng chẳng đi,
Anh có thuyền ván có khi gập ghềnh[1],
Ba chìm bảy nổi lênh đênh.
- Em chê thuyền ván chẳng đi,
Em đi thuyền thúng có khi trùng triềng[2],
Có khi đổ ngã đổ nghiêng.
Khảo dị:
Em chê thuyền ván chẳng đi,
Em chê thuyền thúng có khi chòng chành.
Anh chê thuyền thúng chẳng đi,
Anh đi thuyền ván có khi gập ghềnh.
Em chê thuyền thúng chẳng đi,
Em đi thuyền ván có khi gập nghềnh!
Ba chìm bảy nổi lênh đênh,
Có khi để ngả để nghênh thiệt thòi!
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Khảo dị: “rập rềnh”.
[2] Khảo dị: “rập rềnh”, “chòng chành”, “gập ghềnh”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh chê thuyền thúng chẳng đi