27/03/2023 03:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống bắc sứ Lý Trọng Tân, Tiêu Phương Nhai
送北使李仲賓,蕭方崖

Tác giả: Trần Nhân Tông - 陳仁宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 20/09/2008 09:28

 

Nguyên tác

坎坎靈池煖餞筳,
春風無計駐歸鞭。
不知兩點軺星福,
幾夜光芒照越天。

Phiên âm

Khảm khảm linh trì noãn tiễn diên,
Xuân phong vô kế trụ quy tiên,
Bất tri lưỡng điểm thiều tính phúc,
Kỷ dạ quang mang chiếu Việt thiên.

Dịch nghĩa

Ao linh trì thăm thẳm, bữa tiệc tiễn đưa ấm áp,
Gió xuân không cách nào giữ lại ngọn roi trên đường về.
Chẳng hay phúc lành của hai ngôi sao sứ thần,
Còn vằng vặc soi trời Việt được mấy đêm nữa!

Bản dịch của Trần Lê Văn

Sâu thẳm linh trì, nồng rượu tiễn,
Gió xuân không giữ được người về.
Nào hay sao sứ hai ngôi phúc,
Còn chiếu trời Nam mấy khắc khuya.
Câu đầu bài thơ này ở bản trong An Nam chí lược chép là “Linh dịch xuy hương noãn tiễn diên” 靈液吹香暖餞筵.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nhân Tông » Tống bắc sứ Lý Trọng Tân, Tiêu Phương Nhai