19/08/2022 21:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiền xuất tái kỳ 8
前出塞其八

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 14:30

 

Nguyên tác

單于寇我壘,
百里風塵昏。
雄劍四五動,
彼軍為我奔。
擄其名王歸,
繫頸授轅門。
潛身備行列,
一勝何足論!

Phiên âm

Thiền Vu[1] khấu ngã luỹ,
Bách lý phong trần hôn.
Hùng kiếm tứ ngũ động,
Bỉ quân vi ngã bôn.
Lỗ kỳ danh vương quy,
Hệ cảnh thụ viên môn.
Tiềm thân bị hành liệt,
Nhất thắng hà túc luận!

Dịch nghĩa

Thiền Vu tấn công đồn luỹ của ta,
Gió bụi mờ mịt kéo dài cả trăm dặm.
Thanh gươm quý vung lên bốn năm lần,
Là bọn giặc kia thấy ta mà bỏ chạy.
Bắt cầm tù chủ tướng của giặc giải về,
Bắt nó quỳ mọp trán nơi dinh tướng ta.
Tấm thân khiêm nhường này lẫn trong đoàn quân,
Mới có một trận, đâu đã đủ luận công.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Thiền Vu cướp luỹ ta,
Muôn dặm gió bụi mờ.
Vung kiếm bốn năm bận,
Quân nó bị ta lùa.
Trói cổ nộp cửa tướng,
Bắt đưa về tên vua.
Nép mình trong hàng ngũ,
Công trận bàn chi thừa.
(Năm 752)

Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1962
[1] Chúa Hung Nô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tiền xuất tái kỳ 8