05/08/2020 10:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trận bướm

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 20/08/2008 20:54

 

Làm sứ đi thăm tin tức xuân,
Lay thay cánh nhẹ mười phân.
Nội hoa lớp lớp vây đòi hỏi,
Doanh liễu khoan khoan khéo lữa lần.
Thục đế để thành déo dắt,
Phong vương đắp luỹ khóc ran.
Chúa xuân giáo tập dư ba tháng,
Mảng cầm ve mới đỗ quân.
Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Trận bướm