14/08/2022 03:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi cửu thủ kỳ 1 (Tái bắc mai hoa Khương địch xuy)
楊柳枝九首其一(塞北梅花羌笛吹)

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 20/11/2006 18:38

 

Nguyên tác

塞北梅花羌笛吹,
淮南桂樹小山詞。
請君莫奏前朝曲,
聽唱新翻《楊柳枝》。

Phiên âm

Tái bắc “Mai hoa[1]” Khương địch[2] xuy,
Hoài Nam “Quế thụ[3]” Tiểu Sơn từ.
Thỉnh quân mạc tấu tiền triều khúc,
Thính xướng tân phiên “Dương liễu chi”.

Dịch nghĩa

Tại ải bắc, có người đang thổi sáo Khương bài “Mai hoa”,
Lại chơi thêm bài “Quế thụ” của Tiểu Sơn thời Hoài Nam Vương (đời Hán).
Xin ông đừng chơi nhạc triều đại cũ nữa,
Mà hãy chơi bài “Dương liễu chi” vừa được chuyển thể đây.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nơi ải bắc "Mai hoa" sáo thổi
Lại Tiểu Sơn "Quế thụ" tiếp theo
Xin đừng nhạc cũ chơi nhiều
Chơi "Cành dương liễu" vừa phiên bản thành
[1] Tức nhạc khúc Lạc mai hoa hay Mai hoa lạc, đã có từ xưa.
[2] Tức ống sáo thổi ngang ta đang dùng ngày nay, là do người Khương thời cổ chế ra.
[3] Hai chữ đầu trích từ nhạc khúc Chiêu ẩn sĩ có từ đời Hán do Tiểu Sơn là một môn khách của Hoài Nam Vương viết ra.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Dương liễu chi cửu thủ kỳ 1 (Tái bắc mai hoa Khương địch xuy)