26/05/2022 20:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng hoạ ngự chế “Anh tài tử”
奉和御製英才子

Tác giả: Đàm Thận Huy - 譚愼徽

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 09/05/2010 23:59

 

Nguyên tác

古今英俊寵榮新,
茂展才攸輔聖君。
太白詩成詞治鬼,
相如賦就氣淩雲。
策勳益壯吞牛志,
健筆爭揮吐鳳文。
旨捍小臣陪誦託,
誓將實學答華勳。

Phiên âm

Cổ kim anh tuấn sủng vinh tân,
Mậu triển tài du phụ thánh nhân.
Thái Bạch[1] thi thành từ trị quỷ,
Tương Như[2] phú tựu khí lăng vân.
Sách huân ích tráng thôn ngưu chí,
Kiện bút tranh huy thổ phượng văn.
Chỉ hãn tiểu thần bồi tụng thác,
Thệ tương thực học đáp hoa huân.

Dịch nghĩa

Các bậc anh tuấn xưa nay được sủng ái, ân vinh mới,
Là do đem hết tài năng giúp dập nhà vua.
Thơ Lý Bạch làm thành, lời trấn trị quỷ thần,
Phú Tương Như làm xong, khí phách vượt tầng mây.
Công lao với sách vở, chí khí nuốt trâu thêm khoẻ,
Ngọn bút khoẻ khoắn, lời văn nhả phượng đua tuôn.
Tiểu thần được cầm bút bồi tòng xa giá,
Thề đem thực học đáp đền nhà vua.

Bản dịch của Lâm Giang

Xưa nay anh tuấn hưởng ân vinh,
Giúp rập nhà vua hết sức mình.
Lý Bạch thơ thành run quỷ dữ,
Tương Như phú được vút từng xanh.
Nuốt trâu tráng chí lời văn khỏe,
Nhả phượng đưa tuôn ngọn bút nhanh.
Cầm bút tiểu thần bồi tụng giá,
Thề đem thực học đáp ân vinh.
Nguồn: Lâm Giang (chủ biên), Hội Tao Đàn, Tác giả - tác phẩm, Viện nghiên cứu Hán Nôm, NXB Khoa học xã hội, 1994
Nguồn: Lâm Giang (chủ biên), Hội Tao Đàn, Tác giả - tác phẩm, Viện nghiên cứu Hán Nôm, NXB Khoa học xã hội, 1994
[1] Tức Lý Bạch, nhà thơ lớn đời Đường.
[2] Tức Tư Mã Tương Như, người làm phú giỏi đời Hán.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đàm Thận Huy » Phụng hoạ ngự chế “Anh tài tử”