29/09/2022 05:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đỗ quyên
杜鵑

Tác giả: Nguyễn Hành - 阮衡

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2005 17:46

 

Nguyên tác

鷓鴣鳴山南,
杜鵑鳴山北。
一鳴曰家家,
一鳴曰國國。
彼鳥尚有家國聲,
孤臣至此心何極。

Phiên âm

Giá cô minh sơn nam,
Đỗ quyên minh sơn bắc.
Nhất minh viết gia gia,
Nhất minh viết quốc quốc.
Bỉ điểu thượng hữu gia quốc thanh,
Cô thần chí thử tâm hà cực.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Giá cô kêu núi nam
Đỗ quyên kêu núi bắc
Một thì kêu gia gia
Một thì kêu quốc quốc
Chim kia còn kêu gia, quốc được
Mà kẻ cô thần cực lắm thay ?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hành » Đỗ quyên